Projekty

Projekty

Naše ucelené dlhodobé iniciatívy s konkrétnymi cieľmi.

img

Trstená na bicykloch

Vďaka Nadácii Pontis sme rozšírili ponuku existujúcej požičovne elektrobicyklov, ktorá funguje v priestoroch nášho občianskeho združenia. Pribudli nové kvalitné elektrobicykle, crossové bicykle, cyklovozíky, a ďalšie príslušenstvo, ktoré je určené najmä pre zdravotne a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

img

Bližšie svetu

Tento projekt bol spoločnou iniciatívou našej organizácie a partnera z Českej Republiky. Podporili sme pracovníkov s mládežou, aby sa naučili tvoriť výmeny mládeže spolu s mladými ľuďmi. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť kompetencie pracovníkov s mládežou a lídrov neformálnych skupín v oblasti projektového managementu a podporiť tak ich zapojenie do výmen mládeže pod programom Erasmus+.

img

Vzájomná pomoc

Jednou zo skupín, na ktorú mali obmedzenia pandémie COVID-19 najväčší dopad, sú seniori. Izolácia ako odpoveď na potrebu chrániť túto cieľovú skupinu priniesla množstvo negatívnych dopadov, s ktorými sa v rámci práce našich komunitných centier stretávame. Neistota, smútok, stavy depresie, úzkosť z množstva negatívnych správ, pocit nepotrebnosti a neužitočnosti sú častou odpoveďou, ktorú dostávame pri telefonickom kontakte s nimi. Táto skúsenosť nás priviedla k hľadaniu konkrétneho riešenia, ako im pomôcť prekonať tieto negatívne dopady. 

img

Cez limity

Projektom CEZ LIMITY chceme podporiť deti na II. Stupni ZŠ v motivácii učiť sa a dohnať zameškané učivo.

img

Deeper Into LarXeprience

Súčasná doba, ktorá je spojená so šírením koronavírusu vo svete, prináša do práce s mládežou nové výzvy a zároveň má aj dopad na mladých ľudí, predovšetkým na ich mentálne zdravie. Vidíme dôležitosť venovaniu sa tejto téme, pretože doteraz sa jej venovala len malá pozornosť a tak týmto projektom na ňu reagujeme.

img

Edupoint

Projekt, ktorého témou je mentálne zdravie, kde sa snažíme učiť mladých ľudí zdravému mysleniu a budovaniu si zdravého vzťahu k sebe samému aj k druhým. Vieme, že pre žiakov a študentov je práve učiteľ kľúčovou osobou, ktorá má v jeho živote nenahraditeľnú úlohu a veľkú moc. Preto pre pedagógov a pedagogických zamestnancov organizujeme rôzne školiace kurzy a workshopy, zamerané na aktuálne témy rozvoja a podpory mladých ľudí.

img

Crafting resilient youth

Hlavným zámerom našej organizácie je práca s mladými ľuďmi. Snažíme sa im pomôcť v hľadaní svojich talentov, v budovaní svojej sebadôvery, v upevňovaní hodnotového rebríčka a v pevných základoch svojich charakterových vlastností. 

img

Vzdelaním k lepšiemu uplatneniu na trhu práce

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie ponuky programov na osobnostný rozvoj ľudí v produktívnom veku pre ľahšie uplatnenie a udržanie sa na pracovnom trhu v danom regióne.

img

Zaži Oravu

Oravský región zo slovenskej, ale aj poľskej strany je vyhľadávanou turistickou destináciou. Veľa turistov prichádza navštíviť Oravskú priehradu, Oravský hrad, Múzeum oravskej dediny v Zuberci, či cyklotrasu, ktorá vedie obcami hornej Oravy až do Poľska. Po vyčerpaní týchto turistických atrakcií, tu už nie je veľa možností na využívanie a tak turisti už nemajú dôvod viackrát navštevovať náš región. Projekt chceme zamerať na približovanie kultúrneho dedičstva pre návštevníkov, aby viac spoznali náš kraj.

img

Khan Academy

Účelom projektu je lokalizácia 600 vzdelávacích videí a materiálov Khan Academy z anglického do slovenského jazyka. Vzdelávacie videá a materiály svetovej úrovne a kvalitného obsahu sú určené najmä žiakom základných škôl.

img

Zlepšenie školských výsledkov žiakov

Náš projekt vychádza z potreby zlepšiť študijné výsledky žiakov, vrátane tých, ktorí spadajú do kategórie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

img

Aj mňa sa to týka

Naším zámerom v tomto projekte bolo rozšíriť a skvalitniť poskytované programy našej organizácie pre neorganizovanú mládež, ktoré budú podporovať jej zdravý sebarozvoj a budovať jej pozitívny hodnotový systém, prostredníctvom zážitkových aktivít budovať pozitívne postoje mladých ľudí a dať im zažiť konkrétne dôsledky ich rozhodnutí a prispievať k prevencii a eliminácii sociálno-patologických javov v dnešnej spoločnosti.

img

Otvorení životu

Cez projekt Otvorení životu sme chceli ľuďom na Orave ukázať, že angažovanie sa v živote, pre dobro druhých, sa oplatí. Nielen v rámci prípravy konkrétnych podujatí a zapojenia mladých ako dobrovoľníkov, ale aj cez samotné aktivity, ktoré sme konali, sme chceli priniesť zmenu do zmýšľania ľudí o aktívnom zúčastňovaní sa akcií a vlastnej iniciatíve na lepší život pre druhých ale aj pre nás samých.

img

Vykroč k druhým

Hlavným cieľom tohto nášho projektu je posilniť terénnu prácu nášho komunitného centra s rodinami v sociálnej núdzi a na hranici chudoby, a umožniť im, aby sa dostala čo najviac k rodinám a jednotlivcom, ktorí ju naozaj potrebujú.

img

Cesty k dobrému vzdelaniu:

Ako sa dá v globálnej kríze vzdelávania priniesť zmena do regiónu Oravy na slovenskej aj poľskej strane? Je a má byť vzdelávanie hlavne o vedomostiach? Ako môžu učitelia a pracovníci s mládežou prispieť k budovaniu zručností, charakteru či postojov?

img

STEP FURTHER

Naša organizácia v tomto projekte koordinovala piatich dobrovoľníkov - z Francúzska, Španielska Portugalska a Fínska. Hosťujúcou organizáciou v projekte bola Materská škola v Tvrdošíne. Do projektu boli zapojení aj mladí dobrovoľníci s nedostatkom príležitostí – nezamestnaní a so zdravotnými problémami.

img

Otvorme im spoločný svet

Cez “Vnímajkov - hračky ktoré pomáhajú vnímať odlišnosti” búrame predsudky a odstraňujeme bariéry u detí.

img

Oravský región ako príležitosť

V tomto roku sme sa začali venovať jednej veľkej téme: ekológia a zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Podarilo sa nám získať finančnú podporu v rámci participatívneho rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja, a tak vznikol projekt s názvom Oravský región ako príležitosť.

img

Úprava okolia Oravského centra mládeže

V našich projektoch sa neustále snažíme zveľaďovať okolie nášho centra, aby sa stalo vyhľadávaným miestom pre ľudí z miestnej komunity aj pre návštevníkov.

img

Budúcnosť pre nás, naše deti, našu Úniu

V dňoch od 07. – 09. novembra 2019 sa v meste Trstená realizoval medzinárodný projekt „Budúcnosť pre nás, naše deti, našu Úniu“.

img

SOLIDARITY – JUST A WORD?

Projekt, ktorého zámerom bolo sprostredkovať stretnutie mladých ľudí, ktorí v solidarite vidia význam, aby sa navzájom povzbudili, vymenili si skúsenosti zo svojich krajín a zažili, že aj oni môžu konkrétne prispieť k tomu, aby sa v našich krajinách šírilo dobro.

img

Meeting point

Projekt Meeting point je trojročným strategickým partnerstvom troch neziskových organizácií: V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže zo Slovenska, Plán B z Českej republiky a Pro Vobis z Rumunska. Hlavným cieľom tohto projektu je prispieť k uznaniu zručností mladých ľudí nadobudnutých cez dobrovoľníctvo na trhu práce cez prepojenie dobrovoľníkov, firiem a neziskových organizácií. Naším zámerom v tomto projekte je prispieť k väčšiemu uznaniu dobrovoľníctva na trhu práce.

img

Dobrovoľníctvo pre komunitu

Našou dlhodobou prioritou je budovať v areáli Oravského centra mládeže priestor pre stretávanie sa ľudí z našej miestnej komunity, aj návštevníkov a turistov. Preto sme sa zapojili do výzvy Nadácie KIA v grantovom programe Dobrovoľníctvo 2019. Naším zámerom v tomto programe bolo upraviť vonkajší priestor Oravského centra mládeže pre voľnočasové aktivity ľudí z miestnej komunity, turistov a návštevníkov Oravskej priehrady.

img

Kolumbus - rozvojový program pre mladých

KOLUMBUS je rozvojový program pre mladých ľudí, ktorý okrem kompetencií zároveň buduje aj ich charakter. V programe sa zameriavame na posilnenie ich motivácie prebrať zodpovednosť za svoje smerovanie, budovanie ich života, a pomáhame im uvedomovať si, že ich život je darom a len oni sú zodpovední za to, ako ho naplnia. Rovnako im poskytujeme aj priestor pre bezpečné konfrontovanie a budovanie svojich postojov a názorov.

img

Cesta k ideálnej škole

S podporou Nadácie Pontis otvárame v Poprade EDUpoint - priestor inšpiratívneho vzdelávania pre učiteľov a pedagogických pracovníkov.

img

Mentálne zdravie mladých ako výzva

Strácajú motiváciu, idú z konfliktu do konfliktu, majú v sebe zmätok a nevedia ani pomenovať všetky tie emócie, ktoré nimi mávajú... Alebo práve naopak, pri každodenných výzvach dokážu zostať nad vecou, poznajú stratégie, ktoré im pomáhajú zvládať stres a ich vzťahy sú dostatočne pevné, aby obstáli všetky skúšky, ktoré život prinesie.

img

LARP Adventure

V rámci tohto projektu sme spoločne s našimi partnermi z Českej republiky a Estónska navštívili dánsku larpovú školu Østerskov Efterskole.

img

Zmeň svoj postoj

Kampaň o následkoch nadmerného zneužívania alkoholu a znižovaní tolerancie ku konzumácii alkoholu u neplnoletých.

img

Slovakia – Armenia: volunteering bridge III.

V rámci tohto projektu sme vyslali dve dobrovoľníčky na Európsku dobrovoľnícku službu do Arménska. Projekt prebiehal na Yerevan State Brusov University of Languages and Social Sciences.

img

Viac bezpečnosti

Ako zvýšiť bezpečnosť u detí a mládeže vo veku od 12 do 30 rokov? Touto otázkou sme sa zaoberali dlhší čas, až sme dostali nápad vybudovať nový kamerový a monitorovací systém v priestoroch SINAJ City Hub v Trstenej a v Oravskom centre mládeže v mestskej časti Ústie nad Priehradou.

img

Start it up

Na Orave vznikli nové podnikateľské nápady vytvorené mladými ľuďmi z nášho regióna.

img

NeSt EDU – Never stop to educate

V našich priestoroch SINAJ City Hub v Trstenej vznikol priestor inšpiratívneho vzdelávania pre podporu a rozvoj učiteľov, ktorí chcú do svojej práce priniesť VIAC ...

img

Budúcnosť pre Európu

V dňoch 08.11.2018 - 10.11.2018 sa v meste Trstená (Slovenská republika) realizoval medzinárodný projekt "Trstená 2018 – Budúcnosť pre Európu". Tento projekt je spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov.

img

Larxperience

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom využitia larpov ako vzdelávacej metódy formovať postoje mladých ľudí, predovšetkým v oblasti tolerancie k odlišnostiam a v oblasti rozhodovania o dôležitých otázkach ich životov a nesenia dôsledkov ich rozhodnutí.

img

STEP OUT

Hlavným cieľom projektu bolo umožniť mladým dobrovoľníkom zo zahraničia rozvíjať schopnosti potrebné pre ich budúcu kariéru a zvyšovať aktívne európske povedomie u ľudí žijúcich v našom regióne.

img

Discovery

Zážitková hra o Oravskej priehrade. V rámci projektu „Tvorba zážitkovej hry“ spojenej s kultúrnym a prírodným bohatstvom regiónu hornej Oravy a Oravskej priehrady, podporeného Žilinským samosprávnym krajom, sme pre vás pripravili zážitkovú tímovú hru Discovery, prostredníctvom ktorej budete mať možnosť objavovať veci, ktoré sú veľakrát pred našimi očami ukryté.

Naše ukončené projekty.

img

Naše dedičstvo - naša zodpovednosť

Naším cieľom je odhaliť návštevníkom, ale aj obyvateľom Oravy, krásy tohto regiónu, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi prehliadané. A zároveň, prostredníctvom konkrétneho zážitku z čias budovania Oravskej priehrady poukázať na okolnosti a udalosti, ktorým vďačíme za to, ako dnes Orava vyzerá.

img

Get in touch

Hlavným cieľom tohto projektu bolo viac prepojiť aktivity mládežníckych organizácií a svet mladých ľudí a podporiť tak zvýšenie pozitívneho dopadu

img

Games 4 life

Hlavným cieľom projektu bolo naučiť pracovníkov s mládežou využívať herné princípy k rozvoju kompetencií k tímovej spolupráci a k riešeniu problémov a ukázať mladým ľuďom, že hra je okrem zábavy tiež účinným prostriedkom k získaniu zručností potrebných pre ich vstup na trh práce.

img

Povedz to!

Chceme so zapojením samotných mladých ľudí a všetkých relevantných stakeholderov zmapovať aktuálnu situáciu mladých ľudí v Meste Poprad a vytvoriť Správu o živote mládeže v Poprade.

img

I Don't Know What To Do

Hlavnou témou medzinárodného projektu „I don´t know what to do“  je nezamestnanosť mladých ľudí.

img

Povedz ako!

Chceme pre Mesto Trstená definovať konkrétne opatrenia, vychádzajúce z aktuálnej situácie a potrieb mladých ľudí v Trstenej a v regióne Hornej Oravy, ktoré reálne prispejú k zlepšeniu ich života.

img

Level up

Chceme v našom prostredí práce s mládežou zavádzať inovatívne nástroje prevzaté zo zahraničia a prostredníctvom nich podporiť zvýšenie dopadu práce s mládežou na mladých ľudí a rozvoj ich potenciálu.

img

Kompas

Zámerom nášho projektu KOMPAS je vytvárať príležitosti pre mladých ľudí, ktorí si z rôznych príčin ťažko hľadajú uplatnenie na trhu práce.

img

Na Orave dobre

Chceme posilniť kompetencie líderstva a podnikavosti aktívnych mladých ľudí na Orave, aby ako partneri samosprávy boli pripravení prijať a napĺňať zodpovednosť pri budovaní komunity svojej obce.

img

Naplno

Cieľom projektu je inovatívnymi kultúrno-vzdelavacími podujatiami pomôcť ľuďom objaviť ich vlastný potenciál a inšpirovať ich rozvíjať ho.