Som tu pre teba

Som tu pre teba

V rámci tohto nášho projektu chceme vytvoriť unikátny program pre deti z komunitných centier, aby sme podporili budovanie zdravých vzťahov medzi nimi a posilnili ich zdravú sebahodnotu. 

 

Do nášho komunitného centra dochádzajú deti vo veku 6 – 15 rokov, ktoré pochádzajú z rozbitých rodín alebo z rodín, ktoré sa nachádzajú v sociálnej alebo materiálnej chudobe. Tieto deti majú výchovno-vzdelávacie potreby, zažívajú odmietnutie vo svojich triednych kolektívoch, spolužiaci sa im vysmievajú, vo vzťahoch sú submisívni alebo naopak agresívni. Tým, že majú veľmi nízke sebavedomie, nevedia sa brániť, nevedia komunikovať, nevedia nadväzovať vzťahy, preto majú zvyčajne veľmi málo kamarátov a nízku podporu.

 

V nadväznosti na túto definovanú potrebu, cieľom tohto nášho projektu je budovať zdravé sebavedomie u detí, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby boli schopné lepšie sa začleniť do svojich školských kolektívov a nadväzovať zdravé vzťahy so svojimi spolužiakmi.

 

V projekte vytvoríme a zrealizujeme program s názvom Som tu pre teba. 

Cieľom tohto programu bude pomôcť týmto deťom budovať zdravé sebavedomie a nadväzovať zdravé vzťahy vo svojich triednych kolektívoch so svojimi rovesníkmi. Program sa bude skladať z týchto častí: 

 

 


1.Pravidelné tematické stretnutia v komunitnom centre a týždenné výzvy pre tieto deti. 

 

V rámci týchto stretnutí budú deti riešiť tému, ktorá bude spojená s budovaním zdravého sebavedomia a vnímaním pozitívnej sebahodnoty a s budovaním pozitívnych vzťahov. V rámci témy budú deti zapojené do krátkych hier a aktivít a na ich základe sa budú učiť viac si vážiť seba samých, pomenovávať svoje silné stránky, nadväzovať vzťahy, pracovať s emóciami a pod. Na každom stretnutí dostanú jednoduchú výzvu, na ktorej budú môcť počas nasledujúcich dvoch týždňov pracovať spolu so svojimi anjelmi.

 


2.Zapojenie spolužiakov týchto detí ako ich osobných anjelov v triednom kolektíve. 

 

V spolupráci s triednymi učiteľmi detí, ktoré k nám dochádzajú, vyberieme z každého triedneho kolektívu 1 dieťa, ktoré bude osobným anjelom dieťaťa, ktoré potrebuje pomoc. Úlohou týchto anjelov bude pomáhať dieťaťu s nadväzovaním vzťahov v rámci triedneho kolektívu, s plnením osobných výziev a so zvládaním bežných situácií, ktoré v škole nastanú. Táto skupina anjelov sa bude stretávať 1x mesačne, vymieňať si skúsenosti, ako sa im darí, ako vidia pokroky svojho „zverenca“ a zároveň ich aj budeme v rámci aktivít učiť, ako podporiť svojho spolužiaka, ako sa ho zastať.

 


3.Spoločné stretávania detí a anjelov Som tu pre teba 

 

V rámci celého projektu zorganizujeme 3x spoločnú sobotu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich anjelov. Spoločne budú môcť absolvovať rôzne zážitkové hry a aktivity, ktoré im pomôžu viac sa dostať do témy budovania vzťahov a zároveň aj im umožnia stráviť neformálny čas pri aktivitách, ktoré ich budú baviť a pri ktorých sa zároveň aj budú učiť.

 


4.Vzdelávanie pre rodičov, ako pomôcť týmto deťom budovať zdravé sebavedomie a lepšie nadväzovať vzťahy. 

 

Pre pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia je nevyhnutné aj zapojenie ich rodičov. Pre rodičov týchto detí pripravíme 4 vzdelávacie workshopy, o tom, ako budovať zdravé sebavedomie u týchto detí a ako im pomôcť lepšie nadväzovať vzťahy. Tieto workshopy povedú odborníci (pedagógovia, psychológovia), ktorí zároveň budú rodičom aj k dispozícii pre zodpovedanie otázok, ktoré v tejto oblasti s deťmi riešia.

 


5.Záverečný zážitkový program pre deti a ich spolužiakov.

 

Cez letné prázdniny zrealizujeme denný tábor, ktorý bude postavený na metódach zážitkovej pedagogiky. Zapojíme do neho deti, ktoré sa zúčastňovali programu a ich anjelov. V rámci tohto týždňa budú deti postavené do rôznych hier a aktivít, ktoré preveria, čo sa naučili a ako sa im darí reagovať vo vzťahoch s rovesníkmi.