Deeper into LarXperience

Deeper into LarXperience

Hlavným cieľom tohto projektu je prostredníctvom dlhodobých programov využívajúcich zážitkové vzdelávanie posilňovať solidárne postoje mladých ľudí a budovať ich sebahodnotu v

prostredí neformálneho aj formálneho vzdelávania.

 

Čiastkové ciele projektu:

Podporiť upevňovanie postojov mladých ľudí prostredníctvom dlhodobej kontinuálnej práce s konkrétnym zážitkom, vzniknutým na základe hry larpu, ako aj ich motiváciu vytrvať v programe.

Podporovať prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania a zvyšovať tak jeho dopad na mladých ľudí.

Zvýšiť dopad aktivít mládežníckych organizácií a škôl v oblasti formovania postojov mladých ľudí.

Ďalej rozvíjať larpy ako vzdelávací nástroj.

Podporiť pracovníkov s mládežou a učiteľov pri budovaní postojov a realizovaní dlhodobých programov na základe stanovenia vlastných vzdelávacích cieľov.

 

Intelektuálne výstupy:

 

O1. Programy pre budovanie postojov solidarity a vlastnej sebahodnoty:

Programy budeme tvoriť v týchto dvoch oblastiach:

- Solidarita a vnímavosť – 2 programy. Cieľom týchto dvoch programov bude posilňovanie spoluzodpovednosti mladých ľudí za prostredie, v ktorom žijú, zvýšenie ich vnímavosti a citlivosti k odlišnostiam druhých, posilňovanie inkluzívneho správania a budovania postoja služby pre spoločné dobro.

- Budovanie vlastnej sebahodnoty – 2 programy. Cieľom týchto dvoch programov bude posilňovať pozitívny pohľad mladého človeka na seba samého, schopnosť oceniť seba samého a vidieť dobro v sebe ako aj v druhých, schopnosť zvládať záťaž bez toho, aby zlyhanie malo negatívny dopad na vlastnú sebahodnotu a na prevenciu úteku pred bolesťou a náročnými situáciami do návykových látok, ktoré vedú k ešte väčšej deštrukcii vlastnej hodnoty aj hodnoty vlastných vzťahov. 

V rámci obidvoch oblastí bude každý́ program koncipovaný́ tak, aby bol realizovateľný́ v rámci jedného polroka, čo znamená, že obidve témy dajú dohromady ročný́ program.

Vytvorené programy budeme testovať na skupinách mladých ľudí. 

 

O2. Aplikácia pre podporu motivácie a zvýšenie dopadu na mladých ľudí

 

Naším zámerom je vyvinúť aplikáciu, ktorá podporí motiváciu mladých ľudí pri zapájaní sa do dlhodobých programov. 

 

Princípy aplikácie budú postavené na hre a zapojení účastníci si prostredníctvom nej budú sledovať svoj pokrok. Aplikácia nebude nahrádzať prácu pracovníka s mládežou alebo učiteľa, ale naopak ju bude dopĺňať. Účastníci zapojení do programu budú pracovníkom s mládežou alebo učiteľom (podľa typu vzdelávania) rozdelení do menších skupín. V rámci aplikácie si každý́ z nich vytvorí svoj vlastný́ profil a zároveň aj bude priradený́ do skupiny, do ktorej patrí. Každý́ účastník dostane svoju špecifickú rolu a špeciálne schopnosti, ktoré bude môcť využívať pre plnenie úloh počas realizácie programov. Plnením jednotlivých aktivít budú účastníci postupovať na ďalšie levely a zároveň aj budovať svoju postavu a získavať výhody, ktoré im zadá pracovník s mládežou alebo učiteľ. 

 

O3. Tvorba dotazníkov na meranie postojov:

 

Ako tretí a posledný́ výstup, ktorý́ sa bude využívať pri jednotlivých programoch, vytvoríme dotazníky merania postojov, ktoré nám budú slúžiť pre hodnotenie posunu v postojoch u mladých ľudí, ktorí budú absolvovať programy. Tieto novovytvorené dotazníky dopĺňa tak portfólio dotazníkov, ktoré máme v súčasnej dobe k larpom vytvorené. Zároveň ako ďalšia inovácia vznikne v rámci tejto platformy aj denník, kde si budú môcť mladí zapisovať, ako sa mení ich prežívanie. Tento denník bude vytvorený́ v offline forme, aby sa dal stiahnuť a vytlačiť pre kohokoľvek, kto bude programy používať.

 

Multiplikačné aktivity

 

1. Workshop o larpoch ako vzdelávacej metóde

 

Pre pracovníkov s mládežou a učiteľov zrealizujeme v každej zapojenej krajine workshop o larpoch ako vzdelávacej metóde. V rámci tohto workshopu si pracovníci s mládežou a mladí ľudia vyskúšajú larp ako vzdelávaciu metódu, zoznámia sa s jej špecifikami a dozvedia sa, čo všetko je potrebné k tomu, aby začali larpy realizovať vo svojom prostredí. Zároveň im budeme prezentovať vytvárané výstupy a pozveme ich do procesu testovania. 

 

2. Workshop o formovaní postojov prostredníctvom larpov pre pracovníkov detských domovov a nízkoprahových centier

 

Špecifickú skupinu, na ktorú chceme zamerať celý potenciál nášho projektu, sú mladí ľudia z detských domovov a z nízkoprahových centier, teda mladí ľudia, ktorí pochádzajú z veľmi náročných podmienok a sú vo vnútri hlboko zranení. Práve na túto skupinu môžu mať programy o solidarite, vnímavosti a vlastnej sebahodnote, ako aj preventívny program najväčší dopad. Preto chceme zrealizovať špeciálny workshop, ktorý́ bude zameraný práve na pracovníkov, ktorí s touto cieľovou skupinou pracujú. Predstavíme im larp ako metódu a zároveň im budeme prezentovať už vytvorené výstupy a výsledky testovania. Zároveň budeme od nich zisťovať špecifiká práce s touto cieľovou skupinou v rámci našich programov, aby sme mohli tieto princípy aplikovať do našich programov.

 

3. Záverečná konferencia o posilňovaní mentálneho zdravia mladých ľudí prostredníctvom formovania ich postojov

 

Pro lepšie šírenie výsledkov plánujeme v každej zapojenej krajine zrealizovať konferenciu, ktorá nebude len prezentáciou vytvorených výstupov, ale kde bude mať cieľová skupina aj

možnosť zahrať si vybrané larpy, odmerať si vlastné postoje a vyskúšať si nadväzujúce aktivity a aplikáciu na podporu motivácie. 

 

Vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity:

 

Školenie o uvádzaní larpov

Cieľom tohto školenia bude predstaviť pracovníkom s mládežou a učiteľom celú metodológiu budovania postojov prostredníctvom larpov, naučiť ich larpy uvádzať, reflektovať a pracovať so zážitkom, ktorý́ v rámci larpu vzniká tak, aby boli schopní ho ďalej rozvíjať prostredníctvom nadväzujúcich aktivít, a zvyšovali tak dopad svojej práce v oblasti formovania postojov na mladých ľudí. V rámci školiaceho kurzu tak vyškolíme ďalších multiplikátorov, ktorí budú túto metódu a vytvorené programy realizovať vo svojom prostredí so svojimi skupinami mladých ľudí v neformálnom aj vo formálnom vzdelávaní. 

 

Partneri projektu:

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově, Česká republika

 

Obdobie trvania projektu: 02/2021 – 08/2023