Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny

Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny

Hlavným cieľom v tomto projekte je vytvoriť kontinuálnu podporu pre zdravé fungovanie rodín v okresoch Tvrdošín a Námestovo prostredníctvom rozvoja manželských a rodičovských kompetencií a prostredníctvom skvalitnenia prípravy mladých ľudí na vstup do manželstva.

 

Špecifické ciele projektu:

 

Vytvoriť sekciu rodinnej podpory, ktoré v sebe bude spájať preventívne, intervenčné aktivity a vzdelávacie pre budovanie zdravých vzťahov medzi manželmi, posilňovať stabilitu rodinných vzťahov, pomáhať vytvárať bezpečné a podporné prostredie pre výchovu detí a mladých ľudí v rámci rodín a pripravovať mladých ľudí na vstup do manželstva. Keďže práca s rodinami je veľkou samostatnou agendou, zahrňujúcou nielen sociálnu oblasť, ale aj oblasť preventívnu a vzdelávaciu, chceme posilniť naše služby tým, že vytvoríme tím, ktorý́ sa bude špeciálne venovať podpore rodín, nielen v rovine intervencie, ale práve v rovine prevencie, aby sa ešte viac zvýraznilo téma rodiny a jej hodnoty.

 

Poskytovať preventívne, vzdelávacie a poradenské opatrenia, ktoré prispejú k budovaniu funkčných rodín.

 

Podporovať osamelých rodičov, aby sa dokázali postarať o svoje deti a naučili sa zvládať svoju domácnosť a zvýšila sa ich tak samostatnosť a nezávislosť.

 

Podporovať budovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi, aby sa prehlbovalo vzájomné porozumenie a upevňovala sa tak aj stabilita rodinných vzťahov.

 

V rámci sekcie rodinnej podpory budeme realizovať tieto aktivity:

1. Poradenstvo pre manželov a rodičov: rodinám vytvoríme bezplatnú možnosť poradiť sa s odborníkmi - psychológ, právnik a finančný́ poradca. V rámci poradne budú vymedzené hodiny, kedy budú odborníci rodičom a manželom k dispozícii pre individuálne konzultácie a sprevádzať ich pri riešení náročných situácií. Záujemcovia sa budú môcť na poradenstvo prihlásiť podľa záujmu a potreby.

 

2. Podpora svojpomocných skupín: Svojpomocné skupiny vidíme ako dôležitú aktivitu, pretože vytvárajú priestor pro spoločné stretávanie, spoločné zdieľanie a zároveň v nich vzniká podpora pre plnenie funkcií rodiny. Chceme podporovať fungovanie tých, ktoré už u nás vznikli, a podporiť aj vznik nových pod našou gesciou. 

 

3. Formačné programy pre mladých: v rámci prípravy mladých ľudí na manželstvo a rodičovstvo chceme zrealizovať tieto programy na témy, ktoré ovplyvňujú život mladých v rodine, pretože mladí si ťažko budujú svoj vzťah s rodičmi:

Otec a dieťa: Chceme vytvoriť a zrealizovať zážitkový́ víkendový́ program pre podporu budovania vzťahu medzi otcom a deťmi, ktoré budú budovať a posilňovať komunikáciu medzi otcom a dieťaťom, ich vzájomnú spoluprácu, vzájomnú empatiu a zároveň ich budú učiť zvládať aj náročné situácie a prekonávať spoločne prekážky. 

Cesta domov: 5-dňový program pre mladých ľudí, ktorí pochádzajú z ťažkých pomerov. Mladí pod vedením psychológov a pedagógov a za podpory mladých dobrovoľníkov budú pracovať na svojom vnútornom uzdravení a na odpustení sebe aj svojim rodičom. 

Budovanie vzťahov: víkendový́ zážitkový́ program pre mladých ľudí na tému práce s emóciami a budovanie zdravých vzťahov vrátane sexuality. Aj tento program sa bude skladať z prednášok, zážitkových hier, diskusných skupín a pod.

 

4. Stretnutie aktérov práce s rodinou v regióne – 1x do roka chceme aj zrealizovať spoločné stretnutie aktérov aktívnych v práci s rodinou v našom regióne: samospráv, neziskových organizácií, sociálnych služieb a pod. s cieľom vzájomnej výmeny skúseností, identifikácie ďalších potrieb a plánovanie spoločného postupu pri riešení situácie rodín v regióne. Obdobie trvania projektu: 01/2021 – 12/2021