Support of the pastoral education work

Support of the pastoral education work

SUPPORT OF THE PASTORAL YOUTH EDUCATION WORK OF CHRISTIAN YOUTH ASSOCIATION V.I.A.C. IN THE ORAVA REGION

 

Hlavným cieľom nášho projektu je prispieť k reálnej kvalitatívnej zmene nášho regiónu a Slovenska cez formáciu, výchovu a vzdelávanie mladých ľudí. 

 

Špecifické ciele projektu:

Pripraviť a zrealizovať ponuku formácie a vzdelávania mladých ľudí v komunite. 

Cez formáciu, vzdelávanie a život v komunite vytvoriť skupinu aktívnych mladých ľudí, ktorí budú lídrami ochotnými slúžiť vo svojom prostredí a ktorí budú ochotní hľadať svoju cestu životom, začať žiť hlboký vzťah s Kristom a stávať sa inšpiráciou pre svojich rovesníkov. 

Cez sprevádzanie adolescentov formovať zdravé osobnosti, ktoré budú stavať svoj život na pravde a na pravdivých zdravých hodnotách. 

Vytvoriť dlhodobý program pre systematické sprevádzanie mladých ľudí, ktorý bude rozvíjať ich osobnosť, kompetencie a charakter, motivovať mladých ľudí k aktívnemu prístupu k životu a ku spoločnosti, ponúknuť mladým ľuďom dostatok pozitívnych  a silných impulzov ktoré im pomôžu zdravo dospieť a budovať svoj charakter.

Vytvoriť podmienky pre dlhodobú udržateľnosť týchto vzdelávacích a formačných programov. 

Získať miestnych stakeholderov pre myšlienku rozvoja a udržateľnosti vidieckeho regiónu cez výchovu a vzdelávanie mladých ľudí.  

Budovať medzinárodnú spoluprácu a získať inspiráciu zo zahraničia. 

 

V rámci tohto projektu chceme vytvoriť a zrealizovať dva ročné formačné programy: 

 

Base camp 

Program Base camp bude určený pre mladých ľudí, ktorí hľadajú svoje životné poslanie. Program bude zameraný na rozvoj ich osobnosti a na posilnenie ich schopností žiť vieru uprostred tohto sveta. Chceme im pomôcť stať sa angažovanými laikmi uprostred tohto sveta. Program sa bude skladať z týchto častí:

 

1.Spoločné bývanie.
2.Spoločná služba a práca.
3.Mentoring.
4.Formácia cez vzdelávanie. 

 

Chceme týchto mladých osobne formovať v duchu evanjelia so silným zameraním na život v komunite kresťanov. 

 

Kolumbus

 

Kolumbus bude formačným programom pre študentov stredných škôl, ktorý bude zameraný na formovanie charakteru a hodnotového systému. V rámci tohto programu im chceme pomôcť budovať pozitívny hodnotový systém v témach, ktorými bežne žijú: rodina, zmysel života, užitočnosť, viera uprostred tohto sveta. 

 

Obdobie trvania projektu: 09/2021 – 12/2022