Skvalitnenie terénnej sociálnej služby

Skvalitnenie terénnej sociálnej služby

Tento náš projekt reaguje na situáciu mladých ľudí v okrese Tvrdošín, ktorí trávia svoj čas na uliciach a zároveň sú ohrození sociálno-patologickými javmi. Preto sme sa rozhodli rozšíriť portfólio sociálnych služieb, ktoré naša organizácia poskytuje, a doplniť ich o terénnu sociálnu prácu pre mladých ľudí.

 

Naším hlavným cieľom v tomto projekte je skvalitniť sociálne služby komunitného centra Sinaj pre mladých ľudí vo veku 13 – 19 rokov zvýšením ich dostupnosti a intenzity poskytovania a rozšíriť ich o terénnu komunitnú sociálnu službu. 

 

V projekte máme tieto čiastkové ciele:

Prostredníctvom terénnej komunitnej sociálnej práce prechádzať sociálnemu vylúčeniu mladých ľudí z okresu Tvrdošín. 

Realizovať kvalitné programy sekundárnej prevencie, ktoré budú mať dopad na predchádzanie vzniku rizikového správania u mladých ľudí. 

Doplniť sieť sociálnych služieb poskytovaných v okrese Tvrdošín v tých aspektoch, ktoré sú identifikované ako nedostatočné a chýbajúce. 

Zabezpečiť materiálne vybavenie pre terénnu komunitnú sociálnu službu tak, aby mohla adekvátne reagovať na vývoj sociálnych rizík v okrese Tvrdošín a na potreby svojich klientov. 

Posilniť terénnu sociálnu prácu s rodinami, ktoré sa nachádzajú v sociálnej núdzi, so zameraním sa na mladých ľudí, ktorí sú súčasťou týchto rodín. 

 

V prvej fáze riešenia projektu vybudujeme samostatné zázemie pre terénnu sociálnu službu v podobe dvoch priestorov kontajnerového typu. Jeden z týchto kontajnerov bude slúžiť ako priestor kontaktného centra, druhý bude určený pre priamu prácu s mladými ľuďmi. 

 

V druhej fáze riešenia projektu zabezpečíme materiálne vybavenie pre terénnu sociálnu prácu s mladými ľuďmi a pre realizáciu zážitkových preventívnych programov. Terénna sociálna práca bude prebiehať 1x týždenne v obciach regiónu Tvrdošín. 


Preventívne programy budeme zameriavať na témy, ktorými mladí ľudia na uliciach žijú – drogová a alkoholová závislosť, násilie, šikana, trávenie voľného času, vzťahy v rovesníckych skupinách, ako aj na témy, ktoré sa úzko dotýkajú ich životov – mentálne zdravie, vlastná sebahodnota. Celkovo zrealizujeme 10 týchto preventívnych programov. 

 

Obdobie trvania projektu: 01.09.2021 – 30.04.2022