Steps 4 Future

Steps 4 Future

Spoločne s partnermi sme pripravili projekt, ktorý́ sa bude zameriavať na vnútorné fungovanie

organizácií a pomôže im sa rozvíjať a smerovať k väčšej udržateľnosti. Organizácie si často

uvedomujú túto potrebu, ale chýba im odborná podpora do tohto procesu, aby sa v ňom nezacyklili a nestratili. Práve v tom má byť dopad tohto projektu - budú sa učiť, ako vnútorné procesy skvalitňovať, a získané vedomosti a zručnosti budú aplikovať aj vo svojich organizáciách.

 

Hlavným cieľom tohto projektu je posilniť kapacity organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi, aby smerovali k väčšej vnútornej stabilite a udržateľnosti, a aby sa tak zvýšil dopad ich práce na mladých ľudí.

 

Projekt je koncipovaný́ ako tri na sebe nadväzujúce mobility – školiace kurzy.

 

Prvý́ školiaci kurz sa bude konať v Taliansku a zúčastní sa ho 24 účastníkov. Tento školiaci kurz je zameraný́ na to, aby si pracovníci z organizácií, ktorí sa budú školenia zúčastňovať, nastavili základ pre poslanie, hodnoty a víziu a rovnako aby si nastavili základné strategické a operatívne ciele. V závere školenia by mali mať hotový́ koncept strategického plánu organizácie, ktorý potom predložia ľuďom vo svojej organizácii.

 

Druhý školiaci kurz sa bude konať v Grécku a zúčastní sa ho rovnako 24 účastníkov.

 

V rámci školenia sa účastníci budú spoločne s lektormi zaoberať všetkými dôležitými aspektaami práce s ľuďmi v organizácii – ako dobre vyberať pracovníkov s mládežou, ako si vytvoriť funkčnú organizačnú štruktúru, ako popisovať pracovné miesta, ako ľudí motivovať a hodnotiť, ako im poskytovať spätnú väzbu a ako ich ďalej vzdelávať a rozvíjať. Účastníci si v rámci školenia urobia personálny vnútorný́ audit a spracujú si stratégiu práce s ľuďmi, s prihliadnutím na špecifiká zamestnancov aj dobrovoľníkov.

 

Tretí záverečný školiaci kurz sa bude konať na Slovensku a zúčastní sa ho 23 účastníkov.

 

Zámerom tohto školiaceho kurzu je naučiť účastníkov nielen vytvárať projekty, ktoré zabezpečia ich financovanie, ale aj projektovo myslieť tak, aby sa projektové myslenie stalo východiskom pre prípravu ich aktivít pre mladých ľudí. Účastníci sa naučia, ako analyzovať potreby, ktoré budú východiskom pre projekt, ako si nastavovať ciele, ako plánovať aktivity, ako pracovať s rizikami a ako využívať time management. 

 

Partneri projektu:

Don Bosco Szalézi Társasága, Maďarsko

Plán B, z.s., Česká republika

Praxis, Grécko

Ateitininku federacija, Litva

AC Volere Volare, Taliansko

 

Obdobie trvania projektu: 08/2019 – 07/2022