Base Camp

Base Camp

Hlavným cieľom tohto projektu bolo umožniť dobrovoľníkom zo zahraničia aj zo Slovenska získať skúsenosť s prácou s mladými ľuďmi v kontexte budovania ich postojov a motivovať ich tak k prinášaniu pozitívnej zmeny do svojich komunít. 

 

Špecifické ciele projektu: 

Prepájať slovenských dobrovoľníkov so zahraničnými dobrovoľníkmi a zvyšovať tak ich vzájomnú toleranciu k odlišnostiam. 

Rozvíjať kompetencie dobrovoľníkov pre úspešný́ vstup na trh práce. 

Formovať ich charakter a hodnotový́ systém, aby boli schopní šíriť myšlienky solidarity a bojovať za tých, ktorí z rôznych dôvodov žijú na okraji spoločnosti. 

Umožniť dobrovoľníkom získať konkrétnu skúsenosť s fungovaním a prevádzkou centra pre mládež. 

Posilňovať multikultúrne cítenie ľudí z miestnej komunity a búrať ich bariéry v kontakte s ľuďmi z iných kultúr. 

 

V rámci projektu sme hosťovali týchto dobrovoľníkov:

 

Ján Takáč, Slovensko, 03/2020 – 02/2021

V našej organizácii bol zapojený do aktivít v Oravskom centre mládeže (varenie v kuchyni, starostlivosť o centrum a jeho okolie), ďalej sa podieľal na roznášaní potravín pre seniorov a rodiny v karanténe. Spolupracoval aj na vytváraní webov Emauzy a Dôverujme si, na doučovaní cez web a na organizácii inšpiratívnej konferencie K.R.O.K.

 

Milan Motýľ, Slovensko, 03/2020 – 02/2021

Prevažnú časť Milanových aktivít tvorila manuálna práca. Počas pandémie bolo jeho hlavnou úlohou hlavne služba v kuchyni a v záhrade, podieľal sa na renovácii kotolne, maľovaní centra, opráv ihrísk. Spolu s Jánom roznášal potraviny pre seniorov a rodiny v karanténe. Pomáhal aj pri organizácií aktivít v Oravskom centre mládeže – programy a tábory pre mladých ľudí. 

Victorien Matruchot, Francúzsko, 02 – 08/2021

Victorien pomáhal deťom v komunitnom centre pri doučovaní angličtiny, okrem toho viedol konverzácie anglického jazyka na Súkromnej spojenej škole na Slanici. Bol zapojený aj do aktivít Komunitného centra v Námestove kde viedol doučovanie anglického jazyka pre deti a taktiež pomáhal pri rôznych aktivitách, ktoré organizovalo Komunitné centrum Námestovo, napr. tábory cez leto alebo zber šatstva či rozvoz potravín. Taktiež pre zamestnancov organizácie organizoval hodiny angličtiny.Pietro Aiassa, Taliansko, 02 – 08/2021

Pietro sa podieľal na manuálnych prácach v Oravskom centre mládeže (pomoc v kuchyni a starostlivosť o centrum a jeho okolie). Okrem toho chodil do materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej, kde trávil spoločný čas s deťmi pri rôznych aktivitách, ktoré si pre nich pripravil. Jeden deň v týždni trávil čas s deťmi v školskom klube ZŠ Dilong. Okrem toho v Komunitnom centre Sinaj v Trstenej pomáhal pri doučovaní pre deti a v letných mesiacoch bol s nimi na táboroch. Mapoval tiež turistické miesta na Orave v rámci projektu Zaži Oravu.

 

Assel Myrzaly, Kazachstan, 09 – 12/2021

Assel dochádzala do komunitného centra v Námestove, kde realizovala konverzácie angličtiny pre deti zo znevýhodnených rodín, zo základnej školy a taktiež pre matky na materskej. Taktiež pomáhala pri príprave a rozvoze potravinových balíčkov pre znevýhodnené rodiny. 2x do týždňa mala konverzácie v anglickom jazyku na Súkromnej Spojenej Škole Educo na Slanici. Pomáhala aj v Komunitnom centre Sinaj s doučovaním detí zo znevýhodnených rodín. 

 

Lisa Boudousssier, Francúzsko, 09 – 12/2021

Lisa navštevovala materskú škôlku Rudolfa Dilonga, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou R. Dilonga, kde si pripravovala aktivity pre deti. Zapojená bola do aktivít Komunitného centra Sinaj v Trstenej, kde pomáhala pri aktivite varenie pre matky zo znevýhodnených rodín, a taktiež pomáhala pri balení a rozvoze potravín pre znevýhodnené rodiny. Organizovala workshop cirkusové zručnosti pre deti a  pomáhala pri doučovaní detí v Komunitnom centre. Mala aj konverzácie z francúzskeho a anglického jazyka so študentmi. 

 

Partneri projektu:

Pistes Solidaires, Francúzsko

STRANAIDEA, Impresa Sociale Onlus, TalianskoObdobie trvania projektu: 01/2029 – 12/2021