Klíma školy a jej vplyv

Klíma školy a jej vplyv

Kedy?

13.2.2020 o 15:00

Kde?

Katolícka Univerzita v Ružomberku - pracovisko Poprad !!!, Nábrežie Jána Pavla II 438/15, 058 01 Poprad

„Uvedomila som si, aké dôležité je neustále prehodnocovať svoj postoj. Zároveň ma to prinútilo zamyslieť sa nad ním.  Nezabudnúť, že mám v škole, aj na sebe stále čo zlepšovať a aj tak prispievať k zmene klímy na našej škole.“

 

To je jedna z reakcií na workshop v rámci ktorého lektor Peter Dráľ hovoril zo svojich bohatých skúseností v oblasti školstva. Workshop sa konal 13.02.2020 v priestoroch KÚ Ružomberok na detašovanom pracovisku v Poprade a zúčastnilo sa ho 22 učiteľov.


Zamerali sme sa na tému  klímy školy z pohľadu žiakov, učiteľov, rodičov a verejnosti, aj na to, ako vytvoriť priaznivú klímu v triede. Hovorili sme aj o tom, ako správne  zmapovať situáciu v triede, aktuálne vzťahy a vlastnosti detí. Dôležitým aspektom, ktorý ovplyvňuje klímu v triede je aj štruktúra triedy a to, ako  efektívne intervenovať, aby situácia v triede bola priaznivá. Na základe praktických cvičení z portálu „Stories that Move“ sme si pozreli, ako sa dajú ľudské príbehy použiť vo vyučovacom procese. Spoločne sme sa zaoberali témou zviditeľného  a viacvrstvového učenia. Prepájanie výučby online s offline podporuje intuitívne učenie, vyžaduje si však zrelého učiteľa. Ukázali sme si možnosti, ako správne využívať tieto učebné postupy.

 

Rozhodujúcim činiteľom pri vytváraní priaznivej klímy v triede je učiteľ. Správna klíma ovplyvňuje emocionálny rast žiakov. Na dnešnom Worshope sme si ukázali ako prepojiť bežný život s vyučovaním. Ako zakomponovať príbehy ľudí do vyučovania.


Tento worskhop sa konal ako piaty zo série worshopov pre učiteľov v školskom roku 2019/2020 v rámci programu EDUpoint.
 

 

Ďalšie najbližšie akcie