Cesty k dobrému vzdelaniu:

Cesty k dobrému vzdelaniu:

Ako sa dá v globálnej kríze vzdelávania priniesť zmena do regiónu Oravy na slovenskej aj poľskej strane? Je a má byť vzdelávanie hlavne o vedomostiach? Ako môžu učitelia a pracovníci s mládežou prispieť k budovaniu zručností, charakteru či postojov?

 

Čas strávený v školách je zameraný primárne na vedomosti. Priestor pre formovanie charakteru a budovanie zdravých hodnôt tak prichádza najčastejšie online na sociálnych sieťach a v bežnom živote majú problém fungovať vo vzťahoch, nevedia riešiť konflikty a utekajú pred každou ťažkosťou, s ktorou sa stretnú. 

 

Kým na Slovensku aj v Poľsku prebieha diskusia o školstve, snažíme sa do regiónu Oravy prinášať už konkrétne podnety, ktoré prinášajú reálnu zmenu. Nejde pritom len o to, aby sme hovorili, ako by to mohlo byť, ani len o to, aby sme kritizovali súčasné slabé stránky, ale snažíme sa vytvárať podporu učiteľom a pracovníkom s mládežou pri osvojovaní si nových prístupov a zavádzaní zmien, aby mladí mohli rozvíjať zručností, ktoré sú potrebné pre 21. storočie a zároveň formovať svoj charakter, postoje a hodnoty. 

 

Uvedomujeme si potrebu efektívnejšie podporovať mladých ľudí v tom, aby sa rozvíjali ich kompetencie, a aby boli schopní nájsť svoje miesto nielen na trhu práce, ale aj v živote.

 

Projekt Cesty ku dobrému vzdelaniu má prostredníctvom cezhraničnej spolupráce zvýšiť kvalitu celoživotného vzdelávania zavedením inovatívnych prístupov, formovania charakteru a inovatívnych metód reagujúcich na meniace sa potreby 21. storočia


Ako chceme zvýšiť kvalitu vzdelávania v regióne Orava?   


- Inovatívnym nástrojom podpory do vzdelávania mladých ľudí akým je sprevádzanie mladých, postavené na metoringu a koučovacom prístupe.

- Konkrétnymi inováciami, ktoré môžu profesionáli z rôznych sektorov okamžite využiť vo svojej práci s mladými.

- Formovaním riadiacich pracovníkov vo vzdelávaní, aby boli schopní efektívne pracovať so svojimi ľuďmi pri zavádzaní zmien.

- Vzájomným prepájaním profesionálov zo Slovenska a Poľska a teda umožnením výmeny skúseností a prenosu dobrej praxe.Zvýšenie kvality vzdelávania na Orave môže prísť cez pracovníkov verejných inštitúcií, ktoré sa venujú vzdelávaniu - v školských zariadeniach či občianskych združeniach.


Cesta ku lepšiemu vzdelávaniu vedie aj cez zmenu postoja učiteľov či pracovníkov s mládežou, aby dokázali do svojich vzdelávacích aktivít implementovať inovatívne prístupy a súčastné trendy, a aby dokázali okrem zručností potrebných pre 21. storočie formovať aj charakter, hodnoty a postoje mladých ľudí.

 

Preto má projekt priniesť zvýšenie kvality profesijného a odborného vzdelávania pracovníkov verejných inštitúcií v našom regióne so zameraním na kvalitu ich prístupu k mladým ľuďom.


Ako to bude vyzerať? 


Kľúčová je motivácia pracovníkov verejných vzdelávacích inštitúcií, aby dokázali efektívne implementovať nové prístupy a trendy.


Pre zavádzanie nových trendov a prístupov sú najdôležitejší učitelia, ktorí majú chuť a motiváciu, a vidia vo vzdelávaní a formovaní svojich študentov väčší význam ako iba “odpracované hodiny”. Zmeny, nové metódy či inovácie môžu vzbudzovať častokrát obavy o nereálnosť zavedenia či nedostatočné profesijné zručnosti vo vedení inovatívnych prístupov. 


Tieto bariéry strachu chceme odstrániť akreditovaným programom, prezentáciou konktétnych inovatívnych prístupov a prácou s riadiacimi pracovníkmi, aby dokázali metódy implementovať do svojej organizácie, a aby dokázali pracovať s ľuďmi pri zavádzaní zmien. 


Oni sú tí, ktorí sa denne stretávajú s desiatkami mladých a sú to práve pracovníci s mládežou či učitelia, ktorí môžu ovplyvniť rozvoj charakteru, postojov a celkového potenciálu mladej generácie.   

 

Preto:


Individuálne sprevádzanie mladých ľudí:


Je potrebné vzdelávať tých, ktorí vzdelávajú a vychovávajú mladých ľudí, o tom, ako mladých sprevádzať a ako do vzdelávania zapájať sprevádzanie. 


Realizáciou  spoločných slovensko-poľských akreditovaných školení pre pracovníkov verejných inštitúcií chceme rozvíjať ich kompetencie v mentorskom a koučovacom prístupe. Týmto akreditovaným vzdelávaním sa zvýšia profesijné kompetencie pracovníkov verejných inštitúcií v oblasti nových a trendových prístupov k mladej generácii.

 

Roadshow:
Roadshow je 5 workshopov, každý v jednom meste regiónu Orava v Poľsku aj na Slovensku. Počas workshopov učiteľom a pracovníkom s mládežou predstavíme trendy a inovatívne prístupy, ktoré môžu využiť  pre svoju prácu s mladými. Sú to napríklad vzdelávacie larpy (hry, ktoré sú postavené na hraní rolí), escape roomy (únikové miestnosti so vzdelávacím presahom), online inovácie (Kahoot, ActionBound a pod.) a ďalšie. Konkrétne inovácie si budú môcť účastníci workshopov vyskúšať a rovnako sa dozvedia, ako danú inováciu implementovať do práce s mladými ľuďmi.


Konferencia o vzdelávaní pre 21. storočie:
Konferencia o nových prístupoch v rámci prípravy mladých ľudí na trh práce. Konferencia bude obsahovať workshopy o inovatívnych prístupoch vo vzdelávaní, panelové diskusie s inšpiratívnymi osobnosťami, workshopy o konkrétnych inováciách, ktoré si účastníci budú môcť vyskúšať a príklady dobrej praxe zo Slovenska aj Poľska. 


Podpora riadiacich pracovníkov:

Pre riadiacich pracovníkov vzdelávacích inštitúcií, ktoré pôsobia na Orave na Slovensku aj v Poľsku zorganizujeme spoločné školenie - Nový vietor. Nový vietor je program, ktorý chceme vytvoriť pre riadiacich pracovníkov – riaditeľov, zástupcov riaditeľov a tých, ktorí sú zodpovední za rozvoj ľudí (HR), aby dokázali efektívne pracovať so svojimi ľuďmi pri zavádzaní zmien, inovatívnych prístupov a trendov do vzdelávania.  Takto nám projekt umožní posilňovať cezhraničnú spoluprácu zapájaním ďalších vzdelávacích inštitúcií, aby sa zvyšoval dopad vzdelávania v regióne Orava na mladých ľudí, a taktiež nám pomôže rozširovať cezhraničnú sieť vzdelávacích inštitúcií regiónu Orava zo slovenskej aj poľskej strany, ktoré budú chcieť spolupracovať na zvyšovaní dopadu vzdelávaní na mladých ľudí, a ktoré budú spoločne hľadať cesty, ako inovovať a meniť stávajúce systémy.


Všeobecné informácie o projekte:


Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie, a to 85% financií hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zvyšné financujú sú z prostriedkov štátneho rozpočtu, konkrétne 5% a ostatných 10% je financovaných z vlastných nákladov.


Celková finančná hodnota projektu je 37 207,50 €.

 

Trvanie mikroprojektu: Október 2019 - Júl 2020

 

 

Vedúci partner - žiadateľ :

V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

webová stránka: http://www.ozviac.sk/

tel. číslo: +421948849922

E-mailová adresa: adrenalin@gmail.com

 

Partner mikroprojektu:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 w Lipnicy Małej

webová stránka: http://nk.pl/szkola/32751

Tel. číslo: 18 27 52445, 18 27 52547

E-mailová adresa: gimlipm@poczta.onet.pl

Tento program bol realizovaný v rámci vzdelávacieho prístupu “Creative learning environment.”
Odkazy na články a podujatia organizované v rámci projektu:

 

Rozvojový program pre riaditeľov škôl:

Nový vietor - rozvojový program pre riaditeľov škôl

1. modul - Nový vietor prinášajúci zmeny na školách

2. modul - Druhé stretnutie riaditeľov

3. modul - Riaditelia žijúci zmenami.
4. modul - Riaditelia a trvalé zmeny na ich školách 
5. modul - Nový vietor má prvých absolventov

Podpora učiteľov ZŠ a SŠ - Workshopy: 

1 Majstri vo vyrušovaní
2 Efektívne porady
3 Rozvoj žiakov cez silné stránky
4 Vnútorný učiteľ
5 V každom žiakovi tkvie potenciál
6 Každý študent potrebuje učiteľa 
7 Vybrané techniky zapamätávania a učenia