Online konferencia YoDel 2020

Online konferencia YoDel 2020

Inšpirácia

Konferencia Yodel je každoročne zameraná na inovatívne prístupy ku mladej generácii. Podstatným prvkom pri mladej generácií sú práve mládežnícke organizácie a pracovníci s mládežou, ktorí sú pripravení na potreby mládeže reagovať. Situácia v ktorej sme sa ocitli na jar tohto roku nás viedla ku niekoľkým výzvam. Ako zmeniť alebo aktualizovať svoje klasické programy, chod organizácie, či komunikáciu s cieľovou skupinou. Ktoré postupy pre riadenie zmeny môžeme v práci s mládežou využiť alebo ako sa menia mladí ľudia, pre ktorých naše aktivity robíme. Práve tieto oblasti boli témou konferencie YoDel 2020.  
YoDel sa konal v dňoch 20.-21.10.2020, kvôli pandemickým opatreniam, v online priestore. Možnosť zúčastniť sa konferencie online, prilákala aj záujemcov o témy, ktorí by sa možno prezenčne nezúčastnili. Tretí ročník bol záujem o konferenciu rekordný. Spôsob prevedenia online ale aj aktuálnosť tém, s ktorými sa potýkajú mládežnícke organizácie prilákali pozornosť až 120 pracovníkov s mládežou na Slovensku, ktorí sa na konferenciu prihlásili. 

 

Témy programu konferencie YoDel 2020 boli nasledovné: 

  • Inšpirácia z riadenia zmeny v korporátnom prostredí
  • Nové trendy v životnom štýle mladých ľudí
  • Online diskusia s Petrom Lenčom, riaditeľom Iuventa - Slovenský inštitút mládeže 
  • Charakterové vzdelávanie 
  • Agilita vo VUCA svete 

 

Teší nás, že v spätnej väzbe účastníci konferenciu hodnotili pozitívne. Hoci niektoré témy sa mohli zdať náročné na pochopenie, väčšia časť pracovníkov s mládežou, ktorí odpovedali na hodnotiaci dotazník, obsahu porozumeli. 


1 - úplne nezrozumiteľné , 7- úplne jasné a ľahko pochopiteľné. 

Najväčší záujem v radoch pracovníkov s mládežou vyvolala téma Nové trendy v životnom štýle mladých ľudí, ktorú viedli Jana Miháliková a Alena Tomanová z organizácie YouthWatch. Predstavili vybrané trendy ktoré v spolupráci s belgickou agentúrou TrendWolves identifikovali na Slovensku. Následne po seminári účastníci v skupinkách diskutovali o tom, ako tieto triendy môžeme zavádzať do práce s mládežou. Semináru sa zúčastnilo 68 ľudí. 

 

Obohatením a inšpiráciou pre mládežnícke organizácie môže byť aj biznis sektor. Dôvodom sú práve ich skúsenosti so systematickou a plánovanou zmenou. Seminár o riadení zmeny v korporátnom prostredí, ktorý môže byť inšpiráciou aj pre neziskový sektor, viedol Andrej Orogváni. Agilita vo VUCA svete bola témou, ktorej sa venovala Michaela Svrčková a predstavila  . V rámci významu slova “agilita” ako „schopnosť reagovať na zmeny“. Aby sme uspeli v tzv. VUCA svete plnom prchavosti (volatility), neistoty (uncertainty), komplexnosti (complexity) a nejasnosti (ambiguity) je dôležité, aby sme konali pohotovo. Počas semináru sa Michaela zamerala na pracovný proces aplikovateľný v akomkoľvek prostredí - či už v rámci pracovného tímu alebo pri plánovaní nového projektu so skupinou mladých. 

V stredu účastníci diskutovali pod vedením Tomáša Pešeka s riaditeľom Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže, Petrom Lenčom, o aktuálnej situácii ale aj jeho vízii práce s mládežou na Slovensku, o jeho motivácii, s ktorou sa uchádzal o pozíciu riaditeľa, o nových Programoch pre mládež či Stratégii pre mládež v SR na najbližšie roky

 

Miroslava Duranková rozprávala o tom, že charakterové vzdelávanie aj v rámci práce s mládežou by malo byť úmyselné, plánované organizované a s reflexiou. Téma charakteru pri mladých ľuďoch by nemala byť iba vedľajšou otázkou, pretože vedomosti a zručnosti bez dobrého charakteru môžu byť nebezpečné. Preto v rámci tohtoročného onlline programu konferencie Yodel, mala miesto aj Miroslava so seminárom Charakterové vzdelávanie.  

 

Zrozumiteľnosť toho, o čom sa v jednotlivých príspevkoch rozprávalo, hodnotili účastníci konferencie takto:

1 (úplne nezrozumiteľné) - 7  (úplne zrozumiteľné)  

Technické zabezpečenie online konferencie Yodel 2020 bolo podľa vyjadrení prevažnej väčšiny účastníkov výborné. Prezenčná forma konferencií má, bezpochyby, svoje výhody, rovnako ako jej online verzia. My sme radi, že sa nám aj v online priestore podarilo úspešne zorganizovať konferenciu YoDel a v spolupráci s organizáciou  YouthWatch sme mohli priniesť inšpiráciu pre desiatky pracovníkov s mládežou.