Projekty

Projekty

Naše ucelené dlhodobé iniciatívy s konkrétnymi cieľmi.

img

Leto plné výziev

Hlavným cieľom nášho projektu je pomôcť deťom a mladým ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia a rozbitých rodin budovať zdravú sebahodnotu a motiváciu k učeniu a k sebarozvoju.

img

Úprava lanového centra v Ústie nad Priehradou

Naším zámerom v tomto projekte bolo opraviť lanové centrum, aby sme zvýšili bezpečnosť a komfort jeho využívania pre cieľové skupiny mladých ľudí a rodín. 

img

Zdravá rodina

Naším zámerom bolo zrealizovať pre rodiny a mladých ľudí z Popradu a okolia aktivity, ktorých cieľom bolo podporiť zdravé fungovanie rodín a zároveň aj podporovať mladých ľudí, aby dokázali budovať zdravé vzťahy v rodinách, v ktorých teraz žijú a zároveň aby vytvárali zdravé partnerské vzťahy, ktoré sú predpokladom zdravých rodín. Aktivity, ktoré sme realizovali, boli postavené na výchove k hodnotám a k budovaniu pozitívnych postojov.

img

Potrebujeme sa navzájom

Tento náš projekt sme realizovali v Komunitnom centre v Námestove a jeho hlavným zámerom bolo zapojiť seniorov do konkrétnej pomoci utečencom z Ukrajiny.

img

Som tu pre teba

V rámci tohto nášho projektu chceme vytvoriť unikátny program pre deti z komunitných centier, aby sme podporili budovanie zdravých vzťahov medzi nimi a posilnili ich zdravú sebahodnotu. 

img

Young and talented

Tento projekt strategického partnerstva je zameraný na cieľovú skupinu znevýhodnených nízko motivovaných mladých ľudí – mladých ľudí, ktorí pochádzajú z vidieckych oblastí, z rómskej menšiny, z detských domovov, zo sociálne ťažších pomerov (rozpadnuté rodiny, chudobné rodiny, rodiny s nezamestnanosťou), mladí ľudia v resocializačných centrách a pod. Naším zámerom je pozrieť sa na týchto mladých z pohľadu ich motivácie k sebarozvoju.

img

Academy of dialogue

Naším cieľom v tomto projekte je vytvoriť Akadémiu dialógu ako platformu, kde sa budú pracovníkov s mládežou a učitelia učiť rozumne využívať svoju autoritu a podporovať mladých ľudí počas vedenia dialógov vo vyjadrovaní vlastného názoru v súvislosti so zmenami, ktoré musia prísť v oblasti práce s mládežou aj vo formálnom vzdelávaní.

img

Support of the pastoral education work

V rámci tohto projektu chceme zrealizovať dva dlhodobé systematické rozvojové programy pre mladých ľudí, ktorí pochádzajú z vidieckeho regiónu.

img

Poď von

V rámci tohto projektu vybudujeme v areáli Oravského centra mládeže kryté zázemie pre realizáciu komunitných herných a športových aktivít pre rodiny, deti a mladých ľudí.

img

Future online

V rámci tohto projektu chceme v spolupráci s našimi zahraničnými partnermi priniesť na Slovensko a do Českej republiky inovatívne online riešenie pre online vyučovanie v podobe 3D virtuálnych tried.

img

Deeper into LarXperience

Tento projekt strategického partnerstva nadväzuje na výsledky projektu LarXperience a jeho zámerom je rozvinúť ich ďalej do oblasti dlhodobého budovania postojov mladých ľudí, predovšetkým v oblasti posilňovania postojov solidarity a vnímavosti a v oblasti budovania vlastnej sebahodnoty.

img

Youth friendly school

Predstavte si školu, z ktorej sa vám nechce odísť domov, keď skončí vyučovanie. Školu, ktorá je postavená na hodnotách, v ktorej sú dobré vzťahy a zároveň aj ponúka vzdelávanie, ktoré vás nielen baví, ale ktoré sa vám bude v živote hodiť. Je to iba sen? A možno nie. Preto realizujeme tento projekt.

img

Učiaca sa Orava

V rámci tohto projektu chceme vytvoriť priestor pre celoživotné kariérne poradenstvo pre ľudí v produktívnom veku a zároveň priniesť inovatívne programy pre ich osobnostný a kariérny rast.

img

Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny

Naším zámerom v tomto projekte je čo najviac podporovať zdravé fungovanie rodín, aby v nich bol priestor na vzájomný́ rast obidvoch manželov a zároveň aj bezpečné a podporné miesto pre výchovu detí. Zároveň sa chceme aj systematicky venovať výchove mladých ľudí pre manželstvo a rodičovstvo.

img

Dobrovoľníctvo – Cesta k občianskej angažovanosti

Projektom Dobrovoľníctvo - cesta k občianskej angažovanosti sme chceli primárne zvýšiť povedomie o dobrovoľníctve medzi obyvateľmi Žilinského kraja, či už o dobrovoľníckych organizáciách alebo projektoch zameraných na rôzne oblasti dobrovoľníctva, s ktorými by mohli začať spolupracovať.

img

Crafting resilient youth

V rámci tohto medzinárodného školiaceho kurzu sa chceme zamerať na tému mentálnej reziliencie mladých ľudí, ako akceptácie vlastnej zraniteľnosti aj zraniteľnosti druhých, vyrovnávanie sa so stresom a ťažkými situáciami, kultiváciu osobných a sociálnych zdrojov, ktoré zhoršujú mentálne zdravie, podporu vlastnej sebadôvery a kapacitu pre emočnú integráciu.

img

Solidarity: My life attitude

Tento projekt nadväzuje na naše predchádzajúce projekty v oblasti zahraničného dobrovoľníctva. V rámci projektu plánujeme hosťovať dvoch slovenských a troch zahraničných dobrovoľníkov, ktorí sa stanú súčasťou našej organizácie na jeden rok.

img

Get closer

Naším zámerom v tomto projekte je pripraviť medzinárodný školiaci kurz pre pracovníkov s mládežou z deviatich zapojených krajín, v ktorom sa naučia, ako lepšie komunikovať svoje aktivity a ako zvýšiť dosah svojich komunikačných kampaní na mladých ľudí.

img

Solidarity is my lifestyle

Naším zámerom v tomto projekte je pripraviť a zrealizovať výmenu mládeže v téme solidarita. Chceme sprostredkovať stretnutie mladých ľudí a dať im zažiť solidaritu tak, aby sa začal meniť ich osobný́ postoj k druhým, nielen k tým, ktorí sú v núdzi, ale aj k tým, ktorých jednoducho majú okolo seba.

img

Let's experience Europe

V rámci tohto nášho projektu zorganizujeme v spolupráci s partnermi zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky v Trstenej trojdňový medzinárodný Festival za hranice, ktorý bude prepájať aktívnych občanov našich krajín a vytvárať priestor pre objavovanie spoločných európskych hodnôt.

img

Steps 4 Future

Tento náš projekt vychádza z potreby posilňovať kapacity organizácií, pracujúcich s mladými ľuďmi, aby smerovali k väčšej udržateľnosti a vnútornej stabilite. Naším zámerom je pripraviť tri medzinárodné školiace kurzy, ktoré pomôžu organizáciám nastaviť si poslanie, ciele, hodnoty, efektívnejšie využívať ľudské zdroje a nastaviť si efektívnejšie vnútorné procesy.

img

High Level

Naším zámerom v tomto projekte je zrealizovať medzinárodnú študijnú návštevu vo Fínsku a inšpirovať sa, ako realizujú svoje programy neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí a ako sa zameriavajú na prácu so špecifickými skupinami a špecifickými témami.

img

Base Camp

V rámci tohto projektu sme v našej organizácii hosťovali dobrovoľníkov zo Slovenska aj zo zahraničia s cieľom budovať pozitívne postoje v mladých ľuďoch a pomáhať im upevňovať hodnoty, aby sa zbavovali strachu a predsudkov, aby si začali viac všímať tých, ktorí sú na okraji, aby si vážili svoj život aj život ľudí okolo seba a zároveň aj boli motivovaní sa dobrovoľnícky angažovať.

img

Skvalitnenie terénnej sociálnej služby

Tento náš projekt reaguje na situáciu mladých ľudí v okrese Tvrdošín, ktorí trávia svoj čas na uliciach a zároveň sú ohrození sociálno-patologickými javmi. Preto sme sa rozhodli rozšíriť portfólio sociálnych služieb, ktoré naša organizácia poskytuje, a doplniť ich o terénnu sociálnu prácu pre mladých ľudí.

img

Edupoint

Projekt, ktorého témou je mentálne zdravie, kde sa snažíme učiť mladých ľudí zdravému mysleniu a budovaniu si zdravého vzťahu k sebe samému aj k druhým. Vieme, že pre žiakov a študentov je práve učiteľ kľúčovou osobou, ktorá má v jeho živote nenahraditeľnú úlohu a veľkú moc. Preto pre pedagógov a pedagogických zamestnancov organizujeme rôzne školiace kurzy a workshopy, zamerané na aktuálne témy rozvoja a podpory mladých ľudí.

img

Vzdelaním k lepšiemu uplatneniu na trhu práce

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie ponuky programov na osobnostný rozvoj ľudí v produktívnom veku pre ľahšie uplatnenie a udržanie sa na pracovnom trhu v danom regióne.

img

Zaži Oravu

Oravský región zo slovenskej, ale aj poľskej strany je vyhľadávanou turistickou destináciou. Veľa turistov prichádza navštíviť Oravskú priehradu, Oravský hrad, Múzeum oravskej dediny v Zuberci, či cyklotrasu, ktorá vedie obcami hornej Oravy až do Poľska. Po vyčerpaní týchto turistických atrakcií, tu už nie je veľa možností na využívanie a tak turisti už nemajú dôvod viackrát navštevovať náš región. Projekt chceme zamerať na približovanie kultúrneho dedičstva pre návštevníkov, aby viac spoznali náš kraj.

img

Zlepšenie školských výsledkov žiakov

Náš projekt vychádza z potreby zlepšiť študijné výsledky žiakov, vrátane tých, ktorí spadajú do kategórie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

img

Meeting point

Projekt Meeting point je trojročným strategickým partnerstvom troch organizácií: V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže zo Slovenska, Plán B z Českej republiky a Pro Vobis z Rumunska. Hlavným cieľom tohto projektu je prispieť k uznaniu zručností mladých ľudí nadobudnutých cez dobrovoľníctvo na trhu práce cez prepojenie dobrovoľníkov, firiem a neziskových organizácií. Naším zámerom v tomto projekte je prispieť k väčšiemu uznaniu dobrovoľníctva na trhu práce.

img

Cesta k ideálnej škole

S podporou Nadácie Pontis otvárame v Poprade EDUpoint - priestor inšpiratívneho vzdelávania pre učiteľov a pedagogických pracovníkov.

img

NeSt EDU – Never stop to educate

V našich priestoroch SINAJ City Hub v Trstenej vznikol priestor inšpiratívneho vzdelávania pre podporu a rozvoj učiteľov, ktorí chcú do svojej práce priniesť VIAC ...

Naše ukončené projekty.