Prispevok

Rozvojový program osobných zručností

                                      

Hlavným zámerom projektu je vytvoriť podnetné podmienky  pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktoré im zabezpečia rozvoj kompetencií potrebných na úspešné uplatnenie sa v pracovnom a spoločenskom živote.

Samotným projektom budú predchádzať stretnutia s organizáciami žilinského kraja, ktorí využívajú dobrovoľnícky potenciál mladých a stretnutia so zamestnávateľmi a podnikateľmi, kde chceme predstaviť projekt, pozvať ich do spolupráce a zároveň  šíriť prínos dobrovoľníctva do biznis sféry.

Cieľovou skupinou projektu sú mladí nezamestnaní s nedostatkom príležitostí do 30 rokov a tiež študenti a absolventi gymnázií a stredných škôl so všeobecným zameraním.

Realizácia projektu je postavená na troch základných pilieroch.

-          Odborná stáž vo firme – v dohodnutých firmách absolvujú odbornú stáž, počas ktorej sa im bude venovať vybraný zamestnanec firmy.

-           Osobný rozvoj – motivačné školenia, tréningy zamerané na rozvoj osobných kompetencií, exkurzie do vybraných firiem, kde sa naskytá možnosť spoznať úspešných ľudí a ich cestu k úspechu

-          Dobrovoľnícka práca – zapojení účastníci projektu budú pracovať v našej alebo partnerskej organizácií. Vytvoríme priestor na vlastné malé projekty, či iniciatívy.

Na začiatku programu v spolupráci s odborníkom vytvoríme „kompetenčný profil“, na základe ktorého budú jasne definované zručnosti, ktoré sú potrebné na zvládanie vybranej dobrovoľníckej činnosti.

Na záver programu vyhodnotíme kompetenčný rozvoj zapojených účastníkov. Každý zúčastnený získa certifikát, prostredníctvom ktorého  bude môcť preukázať získané kompetencie a zároveň bude slúžiť aj ako  potvrdenie o vykonávaných činnostiach. Sme presvedčení o tom, že  rozvoj kompetencií cieľovej skupiny môže zvýšiť jej konkurencieschopnosť na trhu práce.

Trvanie projektu: máj 2014  -  december 2014

Viac sa dozviete aj na našej dobrovľníckej stránke, kde sú aktuálne informácie a galéria! TU!

Tešíme sa na Vašu návštevu :)

 

        

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív