Prispevok

Orava pre Gospel, Gospel pre Oravu

Takmer každá dedina na Orave má svoj spevokol. Je to jedna z prvých príležitosti, kde talentovaní speváci môžu ukázať, čo je v nich. O tom, že speváckych talentov máme v našom regióne naozaj dosť, svedčí množstvo spevákov, ktorí sa úspešne prezentujú aj mimo Oravy (Ján Palo, Peter Bažík, skupina Križiaci,). Ďalším dôkazom toho, že spev je s Oravou spätý hovorí aj množstvo speváckych podujatí organizovaných počas roka (Spievajme Márii, Dilong star, Verím Pane).

Pri rozhovoroch s mladými zisťujeme, že vyhľadávajú možnosti pre rozvoj svojho speváckeho talentu aj mimo Oravu, konkrétne v Poľsku, kde sa pravidelne konajú workshopy gospelového spevu, pod vedením skúsených amerických lektorov, ktoré vyvrcholia finálnym predstavením všetkých, ktorí sa na workshopoch zúčastnia (www.gospeljoy.pl). Rozhovory s mladými nás motivoval k tomu, aby sme nadviazali kontakt s organizátormi poľských gospelových workshopov a pozvali ich do nášho mesta Trstená, ktoré prostredníctvom kapacity zrekonštruovaného Domu kultúry poskytuje ideálny priestor pre konanie celooravských gospelových workshopov. 

Projekt je založený na realizácii workshopov so skúseným americkým lektorom. Samotným workshopom bude predchádzať propagácia projektu a priame oslovovanie spevokolov v oravskom regióne. Podujatie samozrejme bude otvorené pre širokú verejnosť. Do  workshopov sa okrem oslovených spevokolov môže zapojiť ktorýkoľvek jednotlivec.  Samotné workshopy sa budú konať v Dome kultúry v Trstenej počas troch dní pod vedením odborníka na gospelový spev, od ktorého sa zúčastnení budú môcť naučiť nové techniky spievania. Mnohým spevokolom sa stáva, že sú charakteristické jedným štýlom spievania. Naučenie sa nových techník spevu im umožní spestriť svoj repertoár a tak príjemne prekvapiť svojich poslucháčov. Pridanou hodnotou stretnutia speváckych talentov je vytvorenie priestoru na vzájomné sieťovanie a výmenu skúseností.

Workshopy vyvrcholia na konci tretieho dňa, záverečným vystúpením pre širokú verejnosť. Účinkovať budú všetci účastníci workshopov. Pre podporu kultúry v Trstenej, bude vstupné pre obyvateľov mesta s 50%  zľavou.

Popísaný spôsob  výučby spevu je pre náš región inovatívnym prvkom, ktorý prinesie osvieženie a novú motiváciu pre spevákov a zároveň prispeje k upevneniu slovensko - poľskej spolupráce. Po ukončení projektu chceme vytvorené partnerstvo i naďalej rozvíjať prostredníctvom organizovania podobných podujatí. 

 Primárny cieľ:

Prispieť k osobnostnému rozvoju oravskej mládeže prostredníctvom podpory talentu mladého človeka.

 Čiastkové ciele:

  • Zviditeľnenie mesta Trstená i zrekonštruovaného Domu kultúry ako kultúrneho centra Oravy.
  • Rozvíjať existujúcu slovensko – poľskú spoluprácu mesta Trstená, prostredníctvom prinesenia fungujúceho know – how z Poľskej republiky. 

Donori:

Mesto Trstená

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív