Prispevok

I don´t know what to do

Výsledkom medzinárodného projektu I don´t know what to do, ktorý bol podporený v rámci programu Erasmus + je brožúra Different approaches of work with young unemployed people.

 Na otázku nezamestnanosti sa pravdepodobne nedá nájsť jedno univerzálne riešenie pre všetkých. Práve z toho dôvodu sme sa snažili spolu s našimi partnermi z Rumunska a Chorvátska  uviesť  rôzne prístupy a metódy ako podporiť zamestnanosť mladých, ktoré sú overené v praxi. Súčasť publikácie tvoria odporúčania vychádzajúce z našich skúseností pri práci s mladými nezamestnanými ako aj základné kompetencie a zručnosti, ktorými  by mal disponovať pracovník s mladými nezamestnanými.

 

Brožúru stiahnuť TU!

_____

Projekt „I don´t know what to do“ podporený v rámci projektu Erasmus + vyvrcholil posledným pracovným stretnutím počas prvých  februárových dní v Bratislave. Spoločne strávený čas sme využili prevažne na hľadanie nových inovatívnych nástrojov a osvedčených postupov pre lepšiu podporu zamestnateľnosti mladých.

U mladými ľuďmi, ktorí hľadajú svoje miesto na trhu práce je podstatné podporiť najmä ich vnútornú motiváciu a schopnosť prevziať zodpovednosť za svoj život. Práve to bola hlavná téma tréningu s p. Mariánom Kolníkom.

Nepopierateľným faktom je, že mladým ľuďom je často zo strany zamestnávateľov vytýkaná nedostatočná prax, avšak existujú rôzne spôsoby riešenia ako tento problém vyriešiť. Koľko praktických a užitočných vecí sa dá naučiť aj cez rôzne dobrovoľnícke aktivity? O benefitoch dobrovoľníctva sme hovorili počas workshopu s p. Alžbetou Frimmerovou z Platformy dobrovoľných centier na Slovensku.

Čo však s vnútornou motiváciou a skúsenosťami, ak ich mladý človek nevie využiť vo svoj prospech počas pracovného pohovoru? Jednou z odpovedí na túto otázku je projekt Simulátor pracovných pohovorov z dielne neziskovej organizácie Epic, ktorý bol zaujímavým príkladom dobrej praxe, ako študentov vysokých škôl pripravovať na pracovné pohovory.

S našimi partnermi z Chorvátska a Rumunska sme strávili inšpiratívny čas, kde sme okrem zvyšovania kompetencií pre prácu s mladými nezamestnanými hľadali aj ďalšie formy vzájomnej spolupráce v budúcnosti. Zároveň spoločne pripravujeme brožúru, v ktorej bude možné nájsť rôzne prístupy a odporúčania pre prácu s nezamestnanými mladými ľuďmi.

_____

 

AKO NÁM TO IDE ĎALEJ...

Na prelome novembra a decembra sme strávili zaujímavý čas v meste Karlovac v Chorvátsku, kde sa konalo druhé stretnutie medzinárodného projektu „I don´t know what to do“. Tentokrát bola hostiteľom nezisková organizácia Carpe-diem z Chorvátska, ktorá hostila organizáciu ARCS z Rumunska a našu organizáciu – OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Prostredníctvom inšpiratívneho programu sme mohli spoznať spôsob fungovania projektov pre mladých nezamestnaných. Súčasťou programu boli aj príklady dobrej praxe zamerané na podporu zamestnanosti mladých. Mohli sme nahliadnuť „pod pokrievku“ organizácii ako WYG International Company a Job Club Črnkas, ktorí sa s nami ochotne podelili o svoje skúsenosti. Prax nám ukazuje, že pri podpore zamestnanosti mladých je spolupráca so zamestnávateľmi, či úradmi práce neodmysliteľnou súčasťou, pretože len vzájomnou spoluprácou dokážeme vytvárať účinné nástroje na zlepšenie situácie mladých na trhu práce. Organizácia Carpe Diem nás previedla ich spôsobom spolupráce, ktorý sa im osvedčil . V rámci programu sme sa stretli s riaditeľkou pre ľudské zdroje v spoločnosti Heineken Chorvátsko - Anou Jagrovic, ktorá nám predstavila program pre mladých organizovaný spoločnosťou Heineken. Zároveň sme mali možnosť prezentovať skupine mladých ľudí bez práce z Chorvátska aká je situácia mladých nezamestnaných na Slovenku a v Rumunsku. Druhé stretnutie opäť prinieslo mnoho inšpirácií a podnetov ako podporovať zamestnanosť mladých/, aby ich práca nebola len zamestnaním, ale aby vykročili na cestu vlastného poslania.

_____

Uplynulý týždeň od  4.10 do 8.10. 2015 sme  realizovali prvé medzinárodné stretnutie v rámci nášho projektu, podporeného z fondu Európskej únie  programu Erasmus + „I don´t know what to do“.  Okrem našej organizácie sú partnermi medzinárodného projektu organizácie z Rumunska a Chorvátska.Cieľom spoločných stretnutí je rozvoj a upevnenie zručností, ktoré sú potrebné pre pracovníkov s mladými nezamestnanými. Prvé spoločné stretnutie sa uskutočnilo v Rumunsku ( Temešvár) , kde sme pod vedením hostiteľskej organizácie ARCS  získali mnohé cenné skúsenosti a inšpirácie.  Odborníci pozvaní ARCS nás počas tréningu viedli  modelom kariérneho poradenstva, kde sme sa venovali swot anlýze, vízii, pracovným pohovorom, video CV, spoločné interview a mnohým ďalším témam, súvisiacim s kariérnym poradenstvom. Súčasťou programu boli aj stretnutia so zástupcami iných organizácii, ktorý nám predstavili rôzne príklady dobrej praxe - zástupcovia Butterfly Dreamer asociácie ( Sannicolau Mare ) nám  predviedli osvedčené postupy integrácie na trhu práce v miestnej komunite. ARCS tiež zorganizoval inšpiratívnu návštevu Centra kariérneho poradenstva na Polytechnickej univerzite v Temešvári, kde sme mohli vidieť na akých princípoch funguje ich kariérne poradenstvo. Prvé stretnutie bolo pre nás všetkých obohacujúce. Zároveň sa tešíme na nasledovné spoločné aktivity pracovníkov s mladými nezamestnanými, ktoré sa bude konať v Chorvátsku ☺

_____

Hlavnou témou medzinárodného projektu „I don´t know what to do“  je nezamestnanosť mladých ľudí. Do spolupráce sú okrem našej organizácie zapojené partnerské organizácie z Rumunska - Association for Counseling and Support a z Chorvátska - Carpe Diem. 

Čo je cieľom? 

Zámerom  je prostredníctvom tréningu prispieť k rozvoju zručností pracovníkov s mládežou, ktorí s touto cieľovou skupinou pracujú. Sme presvedčení o tom, že kvalitné sprevádzanie mladých ľudí počas obdobia hľadania práce je kľúčovým predpokladom k tomu , aby sa uplatnili v pracovnom ako a  spoločenskom živote. Aj preto je našou snahou prostredníctvom realizácie projektu prispieť k tomu, aby sme mladým ľuďom vstupujúcim na trh práce lepšie a profesionálnejšie pomohli zorientovať sa v naplnení životného smerovania. 

V jednotlivých krajinách navštívime príklady dobrej praxe, kde sa chceme bližšie zoznámiť a vzájomne  inšpirovať s aktivitami, ktoré zúčastnené organizácie realizujú v oblasti práce s nezamestnanými.  

Súčasťou projektu sú tri medzinárodné stretnutia  partnerov v Rumunsku, Chorvátsku a na Slovensku. Výstupom projektu bude brožúra príkladov dobrej praxe z jednotlivých krajín a metodika jednotlivých tréningov pracovníkov s mládežou. 

Brožúra bude sprostredkovaná širokej verejnosti elektronicky na webových stránkach zapojených organizácii ako aj v tlačenej forme. 

Projekt bude prebiehať od 08/2015 do 04/2016 a je podporený v rámci programu Erasmus+ 

Partneri projektu:

 

Donor:

 

 

 

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív