Prispevok

Ukončené projekty

Spolu dokážeme viac

Hlavným cieľom projektu bolo využitím zdrojov v miestnej komunite vytvoriť pro-inkluzívne prostredie, ktoré pomôže pri začleňovaní detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia v škole aj v mimoškolských činnostiach

Aktivity projektu: 

 1. Vytvorenie pracovnej skupiny
 2. Dobrá prax - inšpiratívne exkurzie po Slovensku a v Čechách
 3. Analýza situácie v školách a zdrojov v komunite
 4. Vytvorenie základnej metodiky
 5. Pilotné odskúšanie
 6. Hodnotenie

Trvanie projektu: február - júl 2012

Donori:

Nadácia otvorenej spoločnosti

 

 

Práca s mládežou ulice - skôr ako bude neskoro

Hlavným cieľom projektu bolo efektívne prispieť k prevencií a eliminácií dopadov sociálno-patologických javov ohrozujúcich deti a mladých ľudí a podpore zdravého životného štýlu mládeže ulice prostredníctvom vytvorenia podmienok, aby mladí rozvíjali svoje sociálne zručnosti a naučili sa napĺňať svoje potreby spoločensky prijateľnou formou.

Aktivity projektu: 

 1. Zariadenie a prevádzka Sport Centra
 2. Zariadenie priestorov a pilotná prevádzka Culture Centra
 3. Zabezpečenie priestorov klubu
 4. Osvetová kampaň Place4YOU

Trvanie projektu: marec - november 2012

Donori:

Ministerstvo vnútra

 

 

Zažime život

Hlavným zámerom projektu bolo prostredníctvom systematických aktivít - inšpiratívnymi večermi s pozvanými hosťami a trhoviskom možností kariéry - povzbudiť mladých ľudí v našom okolí k aktívnemu postoju voči svojmu životu a následne i životu spoločnosti. A to aj vtedy, keď si uvedomujú náročnosť tohto postoja. Chceme ich viesť k tomu, aby sa uspokojili nielen s tým, čo pre ních pripravia iní, alebo s tým, ako "sa žije", ale aby hľadali možnosti a využívali možnosti, ktoré sa im ponúkajú.

Aktivity projektu:

 1. Inšpiratívne večery s mladými inšpiratívnymi Oravcami, Jánom Košturiakom a s kapelou eSPé
 2. Aktivity, zamerané na zorientovanie sa v príležitostiach pre mladých nezamestnaných

Trvanie projektu: máj - október 2012

Donori:

ThinkBig

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív