Prispevok

Oravské centrum mládeže

Pod svojou strechou zastrešuje niekoľko aktivít:

  1. Mládežnícky hostel – ponúkame priestor a (personálnu i technickú) podporu pre organizovanie pobytových mládežníckych programov so zámerom vytvoriť také rekreačné možnosti, aby boli prístupné aj tým, ktorý si nemôžu dovoliť pobyt v štandardných rekreačných zariadeniach (zo sociálne slabého prostredia)
  2. Sociálna ubytovňa – poskytujeme prechodné ubytovanie pre mladých ľudí v krízovej životnej situácii spojené s podporou a sprevádzaním pri jej riešení (mladí nezamestnaní, mladí závislí, mladí bezdomovci, ...)
  3. Dobrovoľnícke centrum – podporujeme mladých pri ich dobrovoľníckej angažovanosti pre druhých vytváraním konkrétnych možností dobrovoľníctva, vzdelávaním dobrovoľníkov, šírením myšlienky firemnej filantropie a rovnako aj propagáciou významu dobrovoľníctva pre jednotlivca i spoločnosť
  4. Stredisko osobnostného rozvoja – vedieme mladých k osobnostnému rozvoju prostredníctvom rôznych duchovných programov a programov neformálneho vzdelávania zameraných na získanie a osvojenie si životných kompetencií zrelého človeka
  5. Kontaktné centrum – tým, ktorí hľadajú pomoc pre seba alebo svojich blízkych, ponúkame prvú pomoc, t.j. podporu povzbudenia a prekonávanie pocitu osamelosti, poskytovanie potrebných informácií, kontaktovanie dôležitých inštitúcií, a pod.
  6. Zážitkové centrum – organizujeme rôzne zážitkové aktivity (otvorené pre verejnosť, alebo pre uzavretú skupinu), ktorých spoločným menovateľom je zážitkové učenie podporujúce pozitívnu motiváciu k životu

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41
028 01 Tstená
Číslo účtu: 4013975251/7500 
IČO: 42 217 202    
DIČ: 2023 297 287
Tel.: 0948 84 99 22

Archív