Zážitkové preventívne programy

Zážitkové preventívne programy

Inšpirácia

Zážitkový preventívny program

 

“Zo začiatku som nevedela, či niečo pomôže nášmu kolektívu, aby sa zlepšil. Opak je ale pravdou!  Rozprávame sa už každá s každou a myslím si, že sme všetci šťastní, že to takto dopadlo.” hovorí Adriána po adaptačnom kurze, ktorého sa zúčastnila spolu so svojimi spolužiačkami strávili 3 dni v Oravskom centre mládeže v Ústi nad Priehradou, tak ako iné tri prvácke triedy pred nimi.

 

Stredná škola je čas, kedy sú kolektívy a skupiny pre mladého človeka veľmi podstatné.

Práve začiatok tohto obdobia môže byť kľúčový pre ďalšie smerovanie kolektívu, ale aj konkrétnych jednotlivcov. Preto majú adaptačné kurzy zmysel pre prvácke triedy stredných škôl, aby sa vytvoril v kolektíve základ pre bezpečné prostredie, ktoré vo veľkej miere prispieva prevencií voči alkoholu, drogám a rôznym iným závislostiam.

 

Cez zážitkové hry, larp, formačné aktivity, reflexie či diskusie sa počas programu rozvíja medzi žiakmi tímovosť, komunikácia, dôvera a ďalšie princípy. Študenti zažili konkrétne situácie, v ktorých si pomenovali, čo im v danej malej skupinke fungovalo alebo naopak, čo kazilo ich napredovanie. Ďalej tak majú možnosť konkrétne nimi pomenované pravidlá aplikovať v ďalších častiach programu a potom preniesť do školy.  

 

Zmysel adaptačného kurzu sa pre konkrétnu triedu odzrkadlí do takej miery, do akej je ochotná aktívne sa zapojiť. Preto niekedy aj jednoduchá hra s malým prasiatkom spojená s reflexiou, môže byť zlomová v uvedomení si istých “zvykov” v triede.

 

Študenti stredných škôl z Oravy sa zúčastnili adaptačného kurzu v marci vďaka finančnej podpore Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2018. Hoci to bolo niekoľko mesiacov po začatí strednej školy, zážitky, vzájomné spoznávanie sa či uvedomovanie si dôležitosti tímovosti v kolektíve boli intenzívne.

 

Keď mladí v sebe objavia život a silu, ktoré majú v skupine, cez jedinečnosť každého člena, majú základy pre zdravý rast nielen kolektívu, ale aj svojej osobnosti.