Konferencia o práci so vzniknutými rozdielmi v triedach po korone

Konferencia o práci so vzniknutými rozdielmi v triedach po korone

Inšpirácia

Nový školský rok 2020/2021 bude veľmi špecifický, pretože bude vyžadovať nové prístupy ku žiakom.

V piatok 21.8.2020 sme sa stretli s viac ako 20 učiteľmi stredných a základných škôl na konferencii v Poprade, aby sme spolu hovorili o týchto špecifikách, a predovšetkým, aby sme im predstavili konkrétnu inovatívnu vzdelávaciu metódu larp a spôsoby jej využitia vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

 „LARP“ - Live Action Role Play - je rolová hra.  Základom takejto hry je, ž človek nehrá sám za seba, ale stáva sa postavou v hre, ktorá má svoj vlastný charakter, ciele a dilemy. Má svoju minulosť, charakterové plusy aj mínusy.

Účastníci konferencie mali možnosť zahrať si larp, prebrať rolu a charakter postavy, vstúpiť do príbehu, rozhodovať sa a konať v súlade so svojou postavou. Vzájomnými interakciami, rozhovormi a improvizáciou rozvíjali originálny dej larpu, ktorý sledoval preddefinovaný vzdelávací cieľ.

Týmto zážitkovým spôsobom sme účastníkom predstavili vzdelávacie larpy, ktoré namiesto direktívneho učenia vytvárajú okolnosti a príležitosti, v ktorých sa študenti stávajú motivovanými a plne zapojenými do procesu. To potvrdzuje aj spätná väzba jednej z účastníčok, ktorá takto hodnotí svoju skúsenosť: „Larp vnímam ako veľmi zmysluplné a zaujímavé učenie sa v súvislostiach.“

Larp ako vzdelávací nástroj využíva najmä „story-telling“ prenesený o level vyššie do „story-livingu“, kedy účastník - mladý človek/študent -  príbeh nielen počúva, ale aj prežíva. Skúsenosť, ktorú by pri hovorenom príbehu iba počul, sa takto stáva jeho skúsenosťou, ktorú prežil. Dokáže lepšie vidieť širšiu perspektívu problémov a oblastí, ktorých sa larp dotýka, uvedomiť si veci aj z druhej strany. Z tohto dôvodu larpy predstavujú efektívny nástroj ovplyvňovania postojov, ktoré je zvyčajne veľmi náročné formovať.

 

Počas konferencie sa v online spíkerskom vstupe z dánskej larpovej školy účastníci od jej podporného učiteľa Mortena Tellefsena dozvedeli aj to, ako sa larpy dajú využiť aj vo formálnom vzdelávaní žiakov. Počas tohto vstupu si vypočuli výhody larpov ako nástroja zvyšujúceho zaangažovanosť a motiváciu študentov k učeniu. Zaujímavou informáciou bolo aj to, že napriek pomerne vysokému zastúpeniu žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami, táto škola potrebuje vďaka larpom minimum pedagogických asistentov.

Jednou z dôležitých myšlienok, ktorú sme na konferencii prezentovali je, že v tomto školskom roku, snáď ešte viac ako po iné roky, je dôležité venovať pozornosť triednym kolektívom a vzťahom medzi žiakmi a ich učiteľmi. Účastníkom sme predstavili ponuku celoročného programu pre triedne kolektívy stredných škôl,  ktorého cieľom je formovať žiakov k pozitívnemu vnímaniu odlišností, budovať u nich postoj vzájomnej pomoci a rozvíjať v nich nástroje, vďaka ktorým budú vedieť lepšie zvládať záťaž. Jedným z nástrojov, ktoré sú súčasťou tohto programu sú práve larpy, ktorých vzdelávací potenciál takýmto spôsobom využívame.

Celoročný program pre kolektívy je príležitosť pre školy byť nielen vzdelávacou inštitúciou, ale i priestorom výchovy, v ktorom sú cielene podporované vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi a formované charaktery i osobnosti žiakov.

Príkladom takéhoto prístupu bol aj online spíkerský vstup predstaviteľov CZŠ Narnia, ktorá vo svojom kurikule cielene vytvára priestor na podporu vzťahov medzi triednym učiteľom a jeho žiakmi, investuje do zážitkových programov a pobytov pre svojich žiakov. O benefitoch takéhoto prístupu hovorili učitelia Tomáš Horváth a Petra Polková.

„Kedy si nájsť na takéto aktivity čas? Veď musíme naplniť osnovy!“ – často znie ako argument z úst učiteľov, ktorí vnímajú potrebu pracovať s triednymi kolektívmi, no zároveň cítia aj „tlak osnov“.

O možnosti vytvorenia takého priestoru na konferencii predstavil ŠPÚ Branislav Hapala, ktorý poukázal na možnosť zapojiť sa do programu pilotného overovania, v rámci ktorého budú môcť základné školy preberať učivo nie po ročníkoch, ale v priebehu troch viacročných cyklov. Toto predstavuje možnosť pre školy samostatne si určiť, ako si usporiadajú učivo do ročníkov a ako si ho rozdelia do jednotlivých hodín aj podľa potrieb a tempa žiakov. Týmto spôsobom tak môžu cielene vytvoriť priestor aj pre dôležité výchovné témy a prácu so školskými kolektívmi.

Veríme, že účasť na tejto konferencii bola pre učiteľov dávkou potrebnej inšpirácie, podpory a vzájomného prepájania sa pred novým a veľmi špecifickým školským rokom 2020/2021.

Konferenciu sme usporiadali v rámci projektu LARxPerience, podporeným programom Erasmus+.